Anunţuri Angajări

ANUNT CONCURS

 

DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA TULCEA

 

 

cu sediul în Tulcea, str Păcii, nr.17 A, etaj 2, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de inspector, grad profesional debutant – perioada nedeterminata

 

Denumirea funcţiei publice de execuţie vacante:

Inspector, clasa I, grad profesional debutant

 

Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de concurs, proba scrisă şi interviu

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului

 • perioada de depunere a dosarelor de înscriere: în termen de 20 zile de la data publicării pe site-ul Direcției Județene de Statistică Tulcea, respectiv între 01 octombrie – 21 octombrie 2019, ora 1500
 • data şi ora desfăşurării probei scrise: 01 noiembrie 2019, ora 1000

interviului:     04 noiembrie 2019, ora 1000

 • concursul de recrutare va avea loc la sediul Direcţiei Judeţene de Statistică Tulcea, str.Păcii, nr.17A, mun. Tulcea

 

Conditii de participare la concurs:

 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.465 din Ordonanța de urgentă nr. 57/2019 privind Codul administrativ
 • studii universitare de licenta absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

 

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu:

 • formularul de înscriere, pus la dispoziţia candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs;
 • curriculum vitae, modelul comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări
 • copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz;
 • copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 • cazierul judiciar;
 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcțiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiții specifice care implică efort fizic și se testează prin probă suplimentară;
 • declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

 

 

Bibliografia

 

 • Legea nr.226/2009 privind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale în România, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Constituţia României, republicată;
 • OUG 57/2019 Codul administrativ
 • Anuarul demografic al României, cap. 2.Populaţie – precizări metodologice – ediţia 2018 (Biblioteca INS);       http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/anuarul_statistic_al_romaniei_carte_ro_0.pdf
 • Indicatorii statistici pe termen scurt şi precizările metodologice aferente (ancheta UNICA)

www.tulcea.insse.ro —  produse si servicii — chestionare statistice

 • Indicatori statistici din domeniul turismului si metodologia aferenta
  www.tulcea.insse.ro —  produse si servicii — chestionare statistice
 • Ancheta structurala in intreprinderi (AS CG) – chestionarul general şi metodologia de realizare
  www.tulcea.insse.ro —  produse si servicii — chestionare statistice
 • Cercetari statistice in agricultura: cercetari statistice de tip exhaustiv şi prin sondaj privind structura exploataţiilor agricole (recensăminte şi anchete structurale), productia vegetala la principalele culturi  –   conform PSNA

(http://www.insse.ro/cms/ro/content/programe-si-strategii)

 • Portal web de culegere on-line a datelor statistice (ESOP), http://www.insse.ro

Atribuţiile postului  :

 1. Aplicarea şi executarea legilor şi celorlalte acte normative referitoare la funcţia publică şi la activitatea de statistică oficială;
 2. Asigură culegerea datelor şi informaţiilor statistice de la unităţile repartizate de conducerea DJS Tulcea , cuprinse în momenclatoarele primite de la INS , în condiţii de calitate şi la termenele stabilite prin „ Graficul cercetărilor statistice ”, pentru eşantionul ( repartizat ) următoarelor lucrări :
AS-CG; AS-CS Statistici structurale de întreprinderi – AS Agenţi economici Anual
LV Locurile de muncă vacante Trim
LIFI Legături financiare (LIFI), la 31 decembrie Anual
AGR.1A Activitatea economică a societăţilor comerciale şi a altor categorii de unităţi furnizoare de date pentru agricultură Anual
APVPC Producţia vegetală la principalele culturi în anul agricol Anual
SCS Structura castigurilor salariale La 4 ani
TIC Statistica societăţii informaţionale Anual
IND TS – conform CAEN Rev.2,S1 Indicatori pe termen scurt în industrie (componentă UNICA): Lunar
PRODROM-A
Produsele şi serviciile cu caracter industrial – Anual
Anual
E 01

(include şi CEM)

Resursele energetice şi utilizarea acestora Anual
E 02 Resursele energetice şi utilizarea Anual
TURISM 1B Capacitatea de cazare turistică Anual
TURISM 1A Frecventarea structurilor de cazare  turistică Lunar
S3

Costul forţei de muncă

Anual
SC  2.1;  SC 2.2  Învăţământul primar – nivel 1 ISCED şi gimnazial – nivel 2 ISCED la începutul anului şcolar Invăţământul primar – nivel 1 ISCED şi gimnazial – nivel 2 ISCED la sfârşitul anului şcolar Anual
SC  4.1;SC 4.2 Învăţământul liceal – nivel 3 ISCED la începutul anului şcolar; Învăţământul liceal – nivel 3 ISCED la sfârşitul anului şcolar Anual
Alte lucrari din PCS
 1. Monitorizează respondenţii care raportează prin portalul web.
 2. Constituie, organizează şi pastrează fondul de date statistice la nivelul regiunii / judeţului pe ansamblu, ramuri, sectoare etc.;
 3. Furnizează date statistice către alte organe judeţene cu aprobarea conducerii direcţiei;

6 .Furnizeaza date statistice la cerere solicitantilor persoane juridice si persoane fizice, cu aprobarea conducerii direcţiei;

 1. Asigură constituirea, păstrarea şi actualizarea seriilor de date statistice pentru indicatorii de cea mai mare importanţă, în scopul caracterizării stării şi evoluţiei economico-sociale a judeţului;
 2. Asigură respectarea regulilor de confidenţialitate a informaţiilor statistice în întreaga activitate de difuzare a informaţiilor statistice;
 3. Asigură cadrul organizatoric pentru difuzarea datelor statistice şi informarea opiniei publice asupra principalelor aspecte privind evoluţia fenomenelor şi proceselor economico-sociale la nivelul judeţului / regiunii şi al unităţilor administrativ-teritoriale componente;
 4. Corelarea informaţiilor şi valorificarea lor în scopul ameliorării datelor statistice.;
 5. Utilizarea surselor administrative în vederea comparării indicatorilor raportaţi;
 6. Informează conducerea Direcţiei Judeţene de Statistică în legatură cu problematica publicaţiilor şi propune măsuri de îmbunatatire tematică a publicaţiilor şi a întregii activităţi de concepţie şi elaborare a acestora.
 7. Participa la realizarea si implementarea unor granturi acordate de Comisia Europeana, proiecte statistice din fonduri Phare sau alte tipuri de fonduri
 8. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de conducerea Direcţiei Judeţene de Statistică Tulcea, cu respectarea dispoziţiilor legale ;
 9. Să îşi însuşească , să respecte şi să pună în execuţie prevederile ROF şi ROI  ,normele şi instrucţiunile privind securitatea şi sănătatea în muncă, normele şi instrucţiunile privind prevenirea şi stingerea incendiilor şi situaţii de urgenţă,precum şi măsurile de aplicare ale acestora;
 10. Păstrează, arhivează  şi depozitează lucrările elaborate în cadrul compartimentului.

 

 

 

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la secretarul comisiei, Munteanu Fănica – inspector superior, telefon 0240517510 și la sediul direcţiei aflat în Tulcea, str.Păcii, nr.17A.

 

Documente

Fișier Descriere Dimensiune fișier Descărcări
pdf rezultate concurs 367 KB 47
pdf Proces-verbal privind rezultatul selecţiei dosarelor 164 KB 68
pdf Rezultate finale concurs 72 KB 55

Lasă un răspuns