Anunt concurs

ANUNT CONCURS

 

DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA TULCEA

 

 

cu sediul în Tulcea, str Păcii, nr.17 A, etaj 2, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de inspector, grad profesional debutant – perioada nedeterminata

 

Denumirea funcţiei publice de execuţie vacante:

Inspector, clasa I, grad profesional debutant

 

Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de concurs, proba scrisă şi interviu

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului

 • perioada de depunere a dosarelor de înscriere: în termen de 20 zile de la data publicării pe site-ul Direcției Județene de Statistică Tulcea, respectiv între 01 noiembrie – 20 noiembrie 2019, ora 1500
 • data şi ora desfăşurării probei scrise: 02 decembrie 2019, ora 1000

interviului:     04 decembrie 2019, ora 1000

 • concursul de recrutare va avea loc la sediul Direcţiei Judeţene de Statistică Tulcea, str.Păcii, nr.17A, mun. Tulcea

 

Conditii de participare la concurs:

 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.465 din Ordonanța de urgentă nr. 57/2019 privind Codul administrativ
 • studii universitare de licenta absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

 

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu:

 • formularul de înscriere, pus la dispoziţia candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs;
 • curriculum vitae, modelul comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări
 • copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz;
 • copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 • cazierul judiciar;
 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcțiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiții specifice care implică efort fizic și se testează prin probă suplimentară;
 • declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

 

 

Bibliografia

 

 • Legea nr.226/2009 privind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale în România, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Constituţia României, republicată;
 • OUG 57/2019 Codul administrativ
 • Anuarul demografic al României, cap. 2.Populaţie – precizări metodologice – ediţia 2018 (Biblioteca INS);       http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/anuarul_statistic_al_romaniei_carte_ro_0.pdf
 • Indicatorii statistici pe termen scurt şi precizările metodologice aferente (ancheta UNICA)

www.tulcea.insse.ro —  produse si servicii — chestionare statistice

 • Indicatori statistici din domeniul turismului si metodologia aferenta
  www.tulcea.insse.ro —  produse si servicii — chestionare statistice
 • Ancheta structurala in intreprinderi (AS CG) – chestionarul general şi metodologia de realizare
  www.tulcea.insse.ro —  produse si servicii — chestionare statistice
 • Cercetari statistice in agricultura: cercetari statistice de tip exhaustiv şi prin sondaj privind structura exploataţiilor agricole (recensăminte şi anchete structurale), productia vegetala la principalele culturi  –   conform PSNA

(http://www.insse.ro/cms/ro/content/programe-si-strategii)

 • Portal web de culegere on-line a datelor statistice (ESOP), http://www.insse.ro

 

Atribuţiile postului:

 1. Aplicarea şi executarea legilor şi celorlalte acte normative referitoare la funcţia publică şi la activitatea de statistică oficială;
 2. Asigură culegerea datelor şi informaţiilor statistice de la unităţile repartizate de conducerea DJS Tulcea , cuprinse în momenclatoarele primite de la INS , în condiţii de calitate şi la termenele stabilite prin „ Graficul cercetărilor statistice ”, pentru eşantionul (repartizat) următoarelor lucrări :
AS_CPM Cheltuielile pentru protecţia mediului Anual
AGR.1A Activitatea economică a societăţilor comerciale şi a altor categorii de unităţi furnizoare de date pentru agricultură Anual
APVPC Producţia vegetală la principalele culturi în anul agricol Anual
EPA Efectivele de animale existente la 1 decembrie şi producţia animală, în anul Anual
AS-CG; AS-CS Statistici structurale de întreprinderi – AS Agenţi economici Anual
ISD Investiţii străine directe în România[1] Anual
PRODROM-A
Produsele şi serviciile cu caracter industrial – Anual
Anual
E 01 (include şi CEM) Resursele energetice şi utilizarea acestora Anual
E 02 Resursele energetice şi utilizarea Anual
S3

Costul forţei de muncă

Anual
LV Locurile de muncă vacante Trim.
IND TS – conform CAEN Rev.2 Indicatori pe termen scurt în industrie (componentă UNICA): Lunar
IND C Producţia de lapte şi produse carne – Lunar Lunar
IND L Producţia de lapte şi produse lactate – Lunar Lunar
CD, CD A, CD U Activitatea de cercetare-dezvoltare pe categorii de unităţi de cercetare, în anul 2009 Anual
SC 4.1 Învăţământul liceal – nivel 3 ISCED la începutul anului şcolar Anual
SC 4.2 Învăţământul liceal – nivel 3 ISCED la sfârşitul anului şcolar Anual
Alte lucrari din PCS    
 1. Îndrumă şi acordă asistenţă metodologică unităţilor economice şi sociale pentru completarea formularelor statistice ;
 2. Monitorizează respondenţii care raportează prin portalul web.
 3. Codificarea formularelor primite, verificarea corelaţiilor cifrice şi logice la nivel de chestionar;
 4. Asigurarea unui volum complet al chestionarelor colectate;
 5. Corectează informaţiile înscrise greşit în formular, urmărind eliminarea  pe viitor a repetării greşelilor;
 6. Prelucrarea informatică a datelor: introducerea în calculator sau centralizarea acestora;
 7. Validarea datelor pentru lucrările/anchetele referitoare la statistica agriculturii, industriei şi statistica socială repartizate de conducerea DJS Tulcea , cuprinse în momenclatoarele primite de la INS ;
 8. Furnizează către INS datele şi informaţiile statistice la perioadele şi termenele prevăzute în graficul anual de cercetări statistice;
 9. Efectuează cercetări statistice cu caracter special cum ar fi: recensăminte, anchete selective, lucrări finanţate din fonduri externe nerambursabile şi alte cercetări statistice pe baza dispoziţiilor primite de la INS sau la cererea administraţiei publice locale;
 10. Participă la experimentarea metodologiilor statistice elaborate de INS;
 11. Colaborează cu direcţiile de specialitate din INS;
 12. Propune soluţii pentru îmbunătăţirea sistemului de indicatori, a formularelor de colectare a datelor statistice precum şi a metodologiei de organizare şi realizare a cercetărilor asupra agenţilor economici sau asupra gospodăriilor populaţiei;
 13. Asigură crearea şi întreţinerea unor bune relaţii de colaborare cu furnizorii de date pentru toate cercetările statistice realizate, cât şi pentru îmbunătăţirea imaginii statisticii în general;
 14. Asigură aplicarea unitară a metodologiilor statistice, pentru cercetările pe care le coordonează;
 15. Participa la realizarea si implementarea unor granturi acordate de Comisia Europeana, proiecte statistice din fonduri Phare sau alte tipuri de fonduri;
 16.   Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de conducerea Direcţiei Judeţene de Statistică Tulcea, cu respectarea dispoziţiilor legale;
 17.     Să îşi însuşească, să respecte şi să pună în execuţie prevederile ROF şi ROI, normele şi instrucţiunile privind securitatea şi sănătatea în muncă, normele şi instrucţiunile privind prevenirea şi stingerea incendiilor şi situaţii de urgenţă,precum şi măsurile de aplicare ale acestora;
 18.     Păstrează, arhivează  şi depozitează lucrările elaborate în cadrul compartimentului.

 

 

 

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la secretarul comisiei, Marinela Conțulov – inspector superior, telefon 0240517510 și la sediul direcţiei aflat în Tulcea, str.Păcii, nr.17A.

 

 

Documente

Fișier Descriere Dimensiune fișier Descărcări
pdf Anunţ anulare concurs 47 KB 24

Lasă un răspuns